Politikalar

Dizayn Etiket, tüm sürdürülebilir akıllı etiketleme çözümleriniz için tek iletişim noktasıdır

Misyonumuz

Uluslararası kalite standartları ile yüksek teknoloji ve bilgi birikimini kullanarak Küresel ekonomiye ve çevremize katkıda bulunmak

Vizyonumuz

Kendi sektöründe rekabet gücü yüksek, küresel ve lider bir kuruluş olmak

İBRAHİM KABA - Genel Müdür

DİZAYN ETİKET KALİTE POLİTİKASI

 • Ürün ve hizmet kalitesini etkileyecek tüm birincil ve ikincil yasal düzenlemeleri takip etmek ve bunların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Müşteri odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Çalışanların katılımına değer vermek, motivasyonlarını artırmak ve niteliklerini geliştirmek için eğitim ekipleri düzenlemek,
 • Kalite Yönetim Sistemini ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulanabilir olanları sürece dahil etmek,
 • Tedarikçileri iş ortağı olarak görmek ve değerlendirme yöntemleri ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • İSG'nin tüm konularına duyarlı olmak, iş kazalarını önlemek, meslek hastalıklarını azaltmak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek.
 • Çevreye zarar vermeden üretim yaparak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Güvenli çalışma,
 • İSG'nin tüm hususlarını yerine getirmek, iş kazalarını önlemek,
 • İşle ilgili sağlık sorunlarını azaltarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
 • Yasal gerekliliklere ve mevzuata uygun olarak çalışmak,
 • Risk analizleri ve sürekli iyileştirmeler yaparak kaza risklerini en aza indirmek,
 • Sıfır iş kazası ve iş sağlığı ile ilgili durum hedefine ulaşmak için; yeni ürün, süreç ve mühendislik değişikliklerinden kaynaklanan riskler belirlenerek değerlendirilmekte ve bu riskler ortadan kaldırılmaktadır,
 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilendirmelere ve kamuoyu hassasiyetlerine karşı ilgili ve sorumlu davranır, tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesini ve standartların geliştirilmesini sağlarız.

ÇEVRE POLİTİKASI

Dizayn Etiket Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak temel ilkemiz faaliyetimizin her aşamasında çevresel etkilere dikkat etmek, sürdürülebilir çevre bilinci ile yasal zorunlulukların ötesinde bir bilinç ve çaba ile sağlıklı ve güvenli bir çevre sağlamak için çevreye yatırım yapmaktayız. En son teknolojileri kullanarak, çevreye zararlı atık miktarını en aza indirerek faaliyetimiz sırasında doğal kaynakları korumaya çalışıyoruz.

Dizayn Etiket Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak politikamızı hayata geçirmek için faaliyetler yürüteceğiz;

 • Çevresel konularla ilgili tüm yasal gerekliliklere ve müşteri şartlarına uyarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 • Belirlenen çevresel hedefler kapsamında gerekli çalışmaları yapmak,
 • Teknik ve ekonomik imkânlar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanarak ve hammadde kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Tesis ve süreç tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak, daha az atık oluşturabilecek süreçleri seçmek
 • Enerji ve malzemelerin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Atıkları en aza indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri mümkün olduğunca azaltmak,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülmüş alternatiflerin kullanımını artırmak.
 • Çevreye karşı sorumluluklarımız konusunda farkındalık yaratarak tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve çevre halkının katılımını sağlamak.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Dizayn Etiket Sanayi Ticaret A.Ş olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ederiz. Bu doküman tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Hedefimiz, şirketimiz bünyesindeki tüm sistemleri (ISO 9001:2015, FSC-CoC, SEDEX, BSCI vb.) bir arada kullanarak Sosyal Uygunluğun sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Sosyal Uyum Politikamız aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

 

ZORLA ÇALIŞTIRMA (ZORLA ÇALIŞTIRMA)

Zorla çalıştırma terimi, "bir kişiden herhangi bir ceza tehdidi altında talep edilen ve o kişinin yapmaya istekli olmadığı tüm iş veya hizmetler" olarak tanımlanmaktadır.

Çalışanlar herhangi bir şekilde zorla, kölelik yoluyla, sözleşmeyle, gönülsüz olarak, baskı altında veya hapis cezasına dayanılarak çalıştırılamaz veya tutulamaz.

Tüm çalışanlar uygun pozisyonlarda eşit koşullar altında gönüllü olarak istihdam edilir.

Çalışanlardan işverenlerine "teminat" vermeleri, Türk veya yabancı ülke vatandaşlarına ait kimlik belgelerini işverenlerine ibraz etmeleri beklenemez ve bu şekilde çalışmaya zorlanamazlar.

Fazla mesai gönüllülük esasına dayanır ve çalışmaya zorlanamaz.

Çalışanlar, belirtilen ihbar süresi içinde bildirimde bulunmak kaydıyla işlerinden ayrılma hakkına sahiptir.

 

TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU PAZARLIK HAKKI

Çalışanlar toplu iş sözleşmesi, sendikal hak ve özgürlükler, sendika kurma ve her türlü özgürlüğe sahiptir.

Çalışan temsilcilerine ayrımcılık yapılmaz ve işyerinde temsilcilik işlevlerini rahatça yerine getirirler.

GÜVENLI VE HIJYENIK ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sektör için geçerli olan bilgiler ve her türlü bariz tehlike dikkate alınarak güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlanır.

Çalışma ortamındaki tehlike nedenlerini mümkün olduğunca en aza indirerek, işten kaynaklanan, işle ilgili veya iş sırasında meydana gelebilecek tüm kaza ve yaralanmaları önlemek için uygun adımlar atılacaktır.

Çalışanlar düzenli ve resmi sağlık ve güvenlik eğitimi alırlar. Bu eğitimler uygun aralıklarla tekrarlanır.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarının hijyenik koşullarda sağlanması için her türlü imkan sunulmaktadır.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çocuk işçi; 14 yaşını tamamlamış, 15 yaşını tamamlamamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir. Bu tanıma göre fabrikamızda çocuk işçi, yani 15 yaş ve altı işçi çalıştırılamaz. Şirketimize çocuk işçi gelmesi durumunda ilgili politika, plan ve eylem planları uygulanmaktadır.

MİNİMUM ÜCRET

Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Tüm çalışanlara işe girmeden önce ücretleri ve ödeme yapılan her dönemde aldıkları ücretlerin detayları hakkında anlaşılabilir bilgiler verilir.

İlgili çalışanın rızası olmaksızın, disiplin yöntemi olarak ücret kesintisi yapılmasına veya ulusal yasalarda öngörülenler dışında ücret kesintisi yapılmasına izin verilmez. Tüm disiplin tedbirleri kayıt altına alınır. Eğitimler ve talimatlarla çalışanların disiplini ve gelişimi sağlanır.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatleri ulusal yasalara uygun olarak düzenlenir.

Çalışanların haftalık izinlerini kullanarak tatil yapmalarına izin verilir.

Fazla mesai isteğe bağlıdır ve haftada 12 saati geçemez.

Düzenli olarak fazla mesai talep edilmemektedir. Fazla ödemeler yasalara uygun olarak ödenir.

AYRIMCILIK VE INSAN TICARETI

Dizayn Etiket olarak şirketimizde ırk, sosyal sınıf, ulusal köken, din, yaş, cinsiyet, medeni hal, cinsel tercihler, siyasi ilişkiler temelinde istihdam, ücret, eğitime erişim, terfi veya iş akdinin feshi veya emeklilik konularında ayrımcılık yapılamaz.

Ayrıca işe alımlarda, iş görüşmelerinde ve işin devamı süresince ırk, sosyal sınıf, ulusal köken, din, yaş, cinsiyet, medeni hal, cinsel tercihlere bakılmaksızın ayrımcılık veya taciz uygulanamaz ve buna kesinlikle izin verilmez.

Karşı tarafın onaylamadığı her türlü sözlü, fiziksel ve cinsel yaklaşım, affedilemez her türlü fiziksel temas, teklif veya dokunma, bir kişinin ırkı, cinsiyeti, milliyeti, cinsel yönelimi, dini, engelliliği veya başka herhangi bir özelliği ile ilgili kişisel görünümü, vücudu veya yaşam tarzı hakkında yorumlar kesinlikle hoş görülmez ve bu tür tacizlere izin verilmez.

Farklı dinlerde, dillerde, ırklarda aynı görevi yapan personelin ücretlerinde herhangi bir fark yoktur. Bir personelin ücreti belirlenirken din, dil veya ırk temelli olması bir kriter olarak kabul edilemez ve bu nedenle herhangi bir farklılık söz konusu olamaz.

İşe alımlarda kadın adaylara gebelik testi uygulanmaz ve gebelik durumu sorgulanamaz.

Çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahiptir ve hiç kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve sendika üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmaz.

ÇALIŞMA ETİĞİ

Çalışanlar, şirketin işi ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisi içinde olduğu kişi veya şirketlerden borç kabul edemez.

Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendilerinin ve başkalarının çıkarları için kullanamazlar.

Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamazlar. Bununla birlikte, çalışanlar sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri için teşvik edilmektedir. Bu amaçla Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile kamu hizmeti yapan dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşlarında görev alınabilir.

Şirket kaynakları ve imkânları siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket bünyesinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği esastır.

Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar sorumluluklarını yerine getirir. Bu kapsamda tüm çalışanlar kişisel durum ve davranışlarının yasalar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

Basın ve yayın kuruluşlarına demeç vermek, basında yazı yayınlamak ve konferanslara konuşmacı olarak katılmak şirket iç düzenlemelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde ve Genel Müdür'ün onayı alınarak gerçekleştirilebilir.

DÜZENLİ İSTİHDAM

Mümkün olan her yerde, yapılan iş ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisine dayanmaktadır.

Düzenli istihdam ilişkisinden kaynaklanan iş kanunu veya sosyal güvenlik kanun ve yönetmelikleri, işçilere geri dönüş yükümlülükleri göz ardı edilmeksizin uygulanır.

DAHILI TEMAS

Şirket içinde çalışan personelimizin bilgi akışında dürüst, şeffaf ve sağlıklı olması için iç iletişim çok önemlidir.

Şirketimizde iç iletişim; bilgisayar ağı, interkom, toplantı süreçleri, dashboard ve Canıas ERP Programı ile sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra Öneri ve Şikâyet kutularımız da yer almaktadır. Şirketimizde "Açık Kapı Politikası" (Yönetime şirket personeli tarafından her zaman ulaşılabilir) ile birlikte Öneri ve Şikayet Kutularımız kişilerin istek, öneri ve şikayetlerini rahatlıkla iletebilmeleri için şirket içerisinde konumlandırılmış ve şirket içerisindeki yerleri kutuya rahatlıkla atabilecekleri şekilde özenle seçilmiştir.

Bu kutular ayda bir kez Genel Müdür/Yardımcısı ve İşçi Temsilcisi ve en az 2 kişi ile birlikte açılır. Açık Kapı Politikası ve "Çözüm İçin Varız" platformundan gelen öneri, şikayet ve talepler değerlendirilerek sonuçları aylık olarak düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kayıt altına alınıyor.

INSAN TICARETI VE KÖTÜ MUAMELE (ISTISMAR)

Psikolojik taciz; işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten çıkarmaya yönelik; mağdur ya da mağdurların sağlık değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.

Cinsel taciz, insan onurunu ihlal etme amacına yönelik olan veya istenmeyen, sözlü, sözsüz veya cinsel içerikli fiziksel ve özellikle cinsel içerikli her türlü düşmanca, aşağılayıcı, utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaratan davranışlar olarak tanımlanmaktadır.

Şirketimizde sözlü, cinsel, psikolojik taciz ve kötü muamele gibi her türlü taciz yasaktır.

Yukarıda açıklanan taciz türlerinden herhangi birine maruz kaldığını düşünen personel, konuyu yönetim, işçi temsilcileri veya bölüm yetkilisi ile sözlü veya yazılı olarak paylaşmalıdır. Sorumlu kişi bir acil durum toplantısı düzenleyecek ve bunu ilgili yönetim, bölüm sorumluları ve işçi temsilcileriyle paylaşacaktır.

Tacizin şekline bağlı olarak, iş sözleşmesinin feshi veya yasal süreç başlatılacaktır.

Şirketimizde taciz ve/veya suistimale kesinlikle izin verilmemektedir.

IŞ ORTAKLARININ ÜRETIM ALANLARININ KONTROL EDILEBILIRLIĞI

Dizayn Etiket olarak tedarikçilerimizi belirlediğimiz kriterlere göre seçiyor ve değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme yapılırken özellikle ürün, çevre, sağlık vb. konuları etkileyen tedarikçilerimizi kontrol altında tutuyor ve tedarikçimizin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını bizimle birlikte kontrol ediyoruz.

Kolayca kontrol edemediğimiz, hangi koşullarda çalıştığından emin olmadığımız, haklarının sağlanıp sağlanmadığından emin olmadığımız birim ve kişilerle iş yapmıyoruz.

 

FSC-POL-01-004 ‘ A GÖRE FİRMA DEKLARASYONU

FSC-POL-01-004 ile ilgili öz beyan (FSC ile kuruluşlar Birliği Politikası) imza organizasyonu, FSC'ye Üye Olmak veya FSC ile sözleşme ilişkisi kurmak suretiyle Orman Yönetim Konseyi A. C., Oaxaca, Meksika veya yan kuruluşlarından veya bağlı kuruluşlarından biriyle (bundan sonra: FSC) ilişkilidir.

Bu vesile www.fsc.org altında ile imza organizasyon açıkça okuduğunu ve altında yayınlanan “FSC ile kuruluşlar Birliği Politikası” anladığını belirtmektedir. Bu politika, FSC'NİN halihazırda FSC ile ilişkili olan veya olmak isteyen kuruluşlar ve bireyler tarafından kabul edilemez faaliyetler ile ilgili tutumunu ve ayrışma mekanizmasını öngörmektedir.

Yukarıdakiler ışığında, Şu anda ve gelecekte açıkça kabul edilmektedir ki FSC ile ilişkisi var olduğu sürece, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki faaliyetleri kabul edemeyiz;

 1. Orman ürünlerinde yasa dışı hasat veya yasa dışı ticaret
 2. Ormancılık veya orman ürünleri sektöründe geleneksel veya insan haklarının ihlali
 3. Ormancılık veya orman ürünleri sektöründe Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları Bildirgesi'nde tanımlanan işçi haklarının ve ilkelerin ihlali
 4. Ormanlarda veya Yüksek Koruma Değerine Sahip alanlarda Yüksek Koruma Değerlerine Sahip (HCV'ler)'lerin yok edilmesi
 5. Doğal orman örtüsünün dönüştürülmesi
 6. Genetiği değiştirilmiş organizmaların ormancılık faaliyetlerinde araştırma dışında herhangi bir amaçla kullanılması

 

 

Dizayn Etiket is uniquely placed to offer full-service solution to its customers, enabling them to meet all their labelling and packaging requirements from a single source offering many key advantages:

mouse

Secure Online ordering system with online catalogue for all your products

eye

Convenience in placing orders with dynamic tracking for all your deliveries

phone

Single point of contact to a highly trained and dedicated service team

van

Single delivery for all your packaging and trim requirements

Our Clients