• ZORLA ÇALIŞTIRMA (ZORUNLU ÇALIŞMA)

Zorunlu çalışma ifadesi ‘’Bir kimseden herhangi bir ceza tehditi altında istenen ve o kimsenin yapmaya gönüllü olmadığı tüm iş ya da hizmetler’’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Çalışanlar hiçbir konuda zorla, kölelik yoluyla, sözleşme ile bağlanmış, gönülsüz, baskı altında veya hapse dayalı olarak çalıştırılamaz veya zorla tutulamaz.

Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Çalışanlardan işverenlerine “teminat” vermeleri, türk veya yabancı uyruklu vatandaşların kimlik belgelerini işverenlerine teslim etmeleri beklenemez ve bu şekilde zorla çalıştırılamaz.

Fazla mesai isteğe bağlı olup, zorla yaptırılamaz.

Çalışanlar, yasalarda belirlenmiş ihbar süresinde bildirimde bulunmak kaydı ile işi bırakma hakkına sahiptir.

 • TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Çalışanlar, her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu iş sözleşmesi, sendikal hak ve özgürlük, birlik kurma konusunda da özgürdür.

Çalışanların temsilcileri ayrımcılığa maruz bırakılmaz ve işyerinde temsilcilik işlevlerini rahatça yerine getirirler.

 • GÜVENLİ VE HİJYENİK ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sanayi ve her türlü belirgin tehlike konusunda geçerli olan bilgiler göz önüne alınarak güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlanır.

Çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerinin mümkün olan şekilde en aza indirilmesi yoluyla, çalışmadan kaynaklanan, bununla ilgili olan veya çalışma sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve yaralanmaların engellenmesi için uygun adımlar atılır.

Çalışanlar, düzenli ve kayıtlı sağlık ve güvenlik eğitimleri alır. Söz konusu eğitimler, uygun periyotlarla tekrar edilir.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.

 • ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA

Çocuk işçi; 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretmini tamamlamış kişidir. Bu tanıma dayanarak, fabrikamızda çocuk işçi, yani 15 yaş altı çalıştırılamaz.

 • ASGARİ ÜCRET

Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Bütün çalışanlara, işe girmelerinden önce ücretleri ile ilgili istihdam koşullarına ve ödeme aldıkları her dönemde aldıkları ücretin ayrıntılarına dair anlaşılabilir bilgi verilmektedir.

Bir disiplin yöntemi olarak ücretlerden kesintiye veya ilgili çalışanın açık izni olmaksızın ulusal yasalarca öngörülenlerin dışında ücret kesintisine izin verilmez. Bütün disiplin önlemleri kaydedilir. Çalışanların disiplini ve gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanır.

 • ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatleri ulusal yasalara uygun olarak düzenlenir. Çalışanların haftalık izinlerini kullanarak tatil yapmaları sağlanır.

Fazla mesai isteğe bağlıdır. Fazla mesainin haftada 12 saati aşmamasına özen gösterilir ve fazla mesailer düzenli talep edilmez. Fazla mesailerin karşılığı yasalara uygun olarak ödenir.

 • AYRIMCILIK & TACİZ

Dizayn Etiket olarak firmamızda işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, ulusal kökene, dine yaşa, cinsiyete, medeni duruma, cinsel tercihlere, politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliğe ayırma söz konusu olamaz.

Ayrica işe alımlarda, iş görüşmelerinde ve işin devam ettiği süre zarfında kesinlikle ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, ulusal kökene, dine yaşa, cinsiyete, medeni duruma, cinsel tercihlere bakılmaksızın taciz uygulanamaz ve kesinlikle buna izin verilmez.

Karşı tarafca onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar kesinlikle hoş görülmez ve bu tür tacizlere izin verilmez.

Farklı din, dil, ırktaki aynı görevi yapan personelin ücretlerinde farklılık olmamaktadır. Bir personelin ücreti belirlenirken farklı din, dil veya ırkta olması bir kriter olarak görülemez ve bu nedenle hiç bir fark olamaz.

İşe alımlarda kadın adaylara hamilelik testi uygulamaz ve hamilelik durumu sorgulanamaz. Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

 • ÇALIŞMA ETİĞİ

Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev alınabilir.

Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Genel Müdür onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

 • DÜZENLİ İSTİHDAM

Mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelindedir.

Çalışma yasası veya sosyal güvenlik yasaları ve düzenli istihdam ilişkisinden kaynaklanan düzenlemelere tabi olan işçilere karşı yükümlülükler göz ardı edilmeden uygulanır.

 • İÇ İLETİŞİM

İç iletişim, firma içerisinde çalışan personelimizin dürüst, şeffaf ve bilgi akışının sağlıklı olması açısından çok önemlidir.

Şirketimizde iç iletişim; bilgisayar ağı, dahili telefon, toplantı süreçleri, pano ve Canıas ERP Programı ile sağlanmaktadır. Bunlarla beraber Öneri ve Şikayet kutularımız yer almaktadır. Firmamızda ‘’Açık Kapı Politikası’’ (Yönetime şirket personeli her zaman ulaşabilmektedir.) ile birlikte Öneri ve Şikayet Kutularımız, kişilerin rahatlıkla istek, öneri ve şikayetlerini yazması için firma içerisinde bulunmakta ve rahatlıkla kutu içerisine atabilmeleri için şirket içerisindeki yerleri özenle seçilmiştir.

Bu kutular ayda bir kez Genel Müdür ve İşçi Temsilcisi ile min. 2 kişi olacak şekilde açılmaktadır. Kutu içerisinden çıkacak öneri ,şikayet ve istekler değerlendirilerek sonuçları aylık olarak yapılan ISG Kurul Toplantısında kayıt altına alınmaktadır.

 • TACİZ VE KÖTÜ MUAMELE (SUİSTİMAL)

Psikolojik taciz; işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. Cinsel taciz insan onurunu ihlal etme amacına yönelen veya bu sonucu doğuran, istenilmeyen, her türlü cinsel nitelikte sözlü, sözlü olmayan veya cinsel nitelikte fiziksel ve özel olarak düşmanca, aşağılayıcı, utandırıcı ve saldırgan bir ortam yaratan davranış olarak tanımlanmıştır.

Şİrketimizde sözlü, cinsel, psikolojik, sözlü istismar, suistimal, kötü muamele gibi tüm taciz şekilleri yasaktır.

Yukarıda tanımları yapılan taciz şekillerinden herhangi birine uğradığını düşünen personel, konuyu sözlü veya yazılı olarak Yönetim, İşçi Temsilcileri veya Bölüm Sorumlusu ile paylaşmalıdır. Paylaştığı sorumlu konuyu acil bir toplantı düzenleyerek ilgili yönetim, bölüm sorumlusu ve işçi temsilcileri ile paylaşacaktır. Taciz şekline göre iş akdinin feshi veya yasal süreç başlatılacaktır.

Taciz ve / veya suistimale şirketimizde kesinlikle izin verilmez.

 • İŞ ORTAKLARININ ÜRETİM ALANLARININ KONTROL EDİLEBİLİR OLMASI

Dizayn Etiket olarak, tedarikçilerimizi belirlediğimiz kriterlere göre seçip değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirme yapılırken, özellikle ürün, çevre, sağlık v.b. konuları etkileyen tedarikçilerimizi denetleyerek kontrol altında tutarak, bizimle beraber tedarikçimizin de gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol etmekteyiz.

Cezaevi ,askeri bölge,hastane v.b. rahatlıkla kontrol edemeyeceğimiz, hangi şartlarda çalıştığından emin olamadığımız, haklarının sağlanıp sağlanmadığından emin olmadığımız birimler ve insanlar ile çalışmamakta ve iş yaptırmamaktayız.